Het gehele jaar door is een groep vrijwilligers actief om activiteiten te organiseren voor leden. Deze activiteiten hebben betrekking op de bewustwording van de natuur en de mogelijkheden om zich te ontspannen. Zo worden er wandelingen, fietstochten, kampeerweekenden en reizen in zomer en winter op een natuurvriendelijke wijze ondernomen. Alle activiteiten worden in het mededelingenblad en op de site bekend gemaakt. Inmiddels wordt ook het eilandhoppen een terugkerende activiteit.

Voor excursies, reizen en wandelingen gelden de door de Nivonraad vastgestelde regels wat betreft inschrijving, betaling en annulering.

Inschrijving

De afdeling behoudt zich het recht voor om personen van wie naar haar mening de geestelijke of lichamelijke toestand het welslagen van de activiteit in gevaar brengt of zou kunnen brengen, van deelname uit te sluiten.

Een deelnemer is verplicht voor activiteiten in het buitenland een volledige dekking verschaffende reisverzekering af te sluiten. Ten minste gedekt moet zijn: medische kosten, ongevallen en buitengewone kosten (met name reddingskosten). Bij activiteiten als skiën, kanoën en bergwandelen/klauteren is vaak een aanvullende verzekering verplicht. Is deze verzekering niet afgesloten, dan is deze persoon van deelname uitgesloten. De deelnemer is verantwoordelijk!

Betaling

Na aanmelding, zoals is aangegeven in dit boekje of in Mededelingen, dient binnen twee weken een aanbetaling te zijn gedaan van 50% van de deelnemersprijs. Zes weken voor aanvang activiteit dient het gehele bedrag te zijn voldaan.

Annulering

Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot zes weken voor aanvangsdatum is het annuleringsbedrag gelijk aan de aanbetaling. Bij annuleringen binnen zes weken voor aanvang is het bedrag gelijk aan de gehele deelnemersprijs. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u dit bedrag bij hen kunt reclameren.

Aansprakelijkheid

De afdeling is niet aansprakelijk voor schade en extra kosten, die het gevolg zijn van vertraging, pech onderweg, achterblijven door ziekte of ongeval van de deelnemers. Personen die afwijken van de regelingen ter uitvoering van het programma doen dit op eigen verantwoording en voor eigen rekening. Restituties ten gevolge van afwijking van het programma of anderszins kunnen slechts plaatsvinden voor zover en tot het bedrag dat de afdeling gerestitueerd krijgt. Bij annulering door de afdeling is de afdeling tot niets meer verplicht dan tot het terugbetalen van reeds gestorte deelnemersgelden.

Als blijkt dat een deelnemer niet in het bezit is van de voor de activiteit benodigde documenten is hij/zij aansprakelijk voor alle gevolgen die hieruit voortvloeien, voor zichzelf en voor de afdeling.
De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de afdeling van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer, als en zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook wanneer hinder of last een voortvloeisel is van ziekte of handicap welke wel bekend is bij de deelnemer vóór aanvang van de activiteit en niet bekend en besproken is met de afdeling.

Voorbehoud prijzen

De prijzen zijn berekend op basis van de gegevens die op het moment van het samenstellen van het programma beschikbaar waren. De afdeling behoudt zich het recht voor eventuele prijsverschillen door te berekenen. Dit zal steeds direct aan de deelnemers bekend worden gemaakt. De vermelde prijzen zijn per persoon.
Bij groepsactiviteiten zijn de prijzen gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Mocht blijken dat het aantal deelnemers beneden dit minimum blijft, dan behoudt de afdeling zich het recht voor de prijs voor de activiteit te verhogen, dan wel de activiteit te annuleren. Dit zal uiterlijk een maand voor aanvang aan de deelnemers bekend worden gemaakt. De aangegeven deelnemersaantallen zijn een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of waarin deze aanleiding geven voor twijfel, beslist het bestuur van de afdeling met wat algemeen als redelijk wordt beschouwd

Wandelpool

De buitenactiviteitencommissie heeft geen ideeën  meer voor het plannen en organiseren van wandelingen rondom Arnhem. Daarom zouden wij het zeer op prijsstellen als er vanuit de leden hulp geboden wordt voor het uitzetten van een wandeling en het begeleiden ervan. Wij willen een wandelpool oprichten van een paar enthousiaste wandelaars die om de beurt een wandeling uitzetten en leiden. Hierdoor heeft de vaste ploeg ook eens een vrije dag en kan gewoon meelopen. Het gaat om wandelingen in de maanden januari, maart, mei, september en november. De andere maanden neemt de bergsportgroep voor zijn rekening. We zoeken zes wandelaars die één keer per jaar een wandeling van ca 12-16 km organiseren en leiden. Heeft u belangstelling geef dit dan door aan Willem Wegenaar per e-mail. vab@nivon-arnhem.nl of telefonisch 026 311 46 26.