NIVON-Arnhem biedt mensen uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid tot verdere vorming, ontwikkeling of scholing, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond. Dit alles is niet gericht op het behalen van een diploma. Voorop staat om mensen van deze tijd de kans te bieden zich onder deskundige begeleiding zo breed mogelijk te informeren. Veel cursisten zien dan ook een gevolgde cursus als ondersteuning in het dagelijkse werk, voor hun beroep of voor andere activiteiten.

Prijzen
Er worden twee prijzen gehanteerd. Eén voor Nivon- en HVA-leden en één voor niet-leden. Om deel te nemen aan een activiteit hoef je geen lid te zijn. De prijzen voor niet-leden zijn (iets) hoger; vaak is het goedkoper om lid te worden. Zie meer informatie bij lidmaatschap.

Inschrijving 
Schrijf je in via het formulier  op de website. Dit heeft onze sterke voorkeur, omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn en automatisering minder tijd kost.  Mocht digitaal inschrijven een probleem zijn, vul dan het formulier achterin de programmagids in. Tijdens het Open Huis kan dit ook nog worden ingeleverd.

Bevestiging
Voor aanvang van de cursus/activiteit ontvang je bericht of je bent geplaatst. Dit kan per mail of per brief zijn, afhankelijk of je e-mailadres bekend is bij ons en op welke manier je betalen wilt. Berichten per mail hebben uiteraard onze voorkeur. Gezien de kosten en tijd van schriftelijke bevestigingen, vragen we je vriendelijk doch dringend, correspondentie zoveel mogelijk digitaal af te handelen.

Plaatsing
Bij een teveel aan aanmeldingen voor de (na)jaarcursussen is de plaatsing als volgt:

  1. De leden die vorig jaar zijn uitgeloot voor eenzelfde cursus worden als eerste geplaatst (zijn dit er meer dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt onder deze leden geloot).
  2. Leden (zijn dit er meer dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt onder deze leden geloot).
  3. Niet leden (zijn dit er meer dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt onder deze inschrijvers geloot).

Inschrijvers, die zijn uitgeloot worden nadat ze bericht hebben gehad, worden op een wachtlijst geplaatst.

Annulering van een activiteit
Bij te weinig aanmeldingen behoudt NIVON-Arnhem zich het recht voor de activiteit te annuleren. De deelnemers worden daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Betaling
Het bedrag wordt voor aanvang van de activiteit van je rekening afgeschreven; we werken het liefst met automatische incasso omdat dit onze vrijwilligers tijd bespaart. Mocht je hiertegen onoverkomelijke bezwaren hebben, neem dan contact op met de cursusadministratie cursussen@nivon-arnhem.nl of bel 06 154 95 058 . Het is dan evt. mogelijk een factuur te krijgen; deze wordt verhoogd met  € 3,50 administratiekosten. I
Als het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de activiteit op de rekening van Nivon-Arnhem staat, kun je niet deelnemen.

Annulering deelname
Als je je hebt ingeschreven voor een activiteit, kun je je tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de activiteit afmelden per e-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl of bel 06 154 95 058. Er wordt dan € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Meld je je af na bovengenoemde datum, dan wordt 50% van de prijs en € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Na start van de cursus is restitutie in principe niet meer mogelijk, tenzij in geval van duidelijke overmacht, dit ter beoordeling van het bestuur.
Als vervanging van deelname mogelijk is, dan ben je alleen de administratiekosten verschuldigd.