LEDENVERGADERING – algemene ledenvergadering

  • Vrijdag 22 maart in De Wasserij,
  • Molenbeekstraat 26a te Arnhem.
  • Start is 19.30 uur.
  • Sluiting: (streeftijd) 21.30 uur.

geef_je_mening

Op de ledenvergadering passeerden diverse zaken de revue.
Op de landelijke Nivonraad in november hebben de afgevaardigden van Arnhem goede berichten
gehoord over hoe het landelijk gaat met het Nivon. Daarom hebben we onze landelijk voorzitter Henk
Schaaf uitgenodigd om ons hierover die avond te komen vertellen.

Andere punten op de ledenvergadering waren een voorstel tot naamswijziging van de afdeling en de
jaarlijkse huldiging van een flink aantal jubilarissen.

Toelichting bij de naamswijzigingen: Het bestuur heeft de afgelopen jaren gemeend de naam Arnhem Nijmegen te
moeten voeren om aan te geven dat onze afdeling met de voormalige afdeling Nijmegen een geheel
moest gaan worden. Onze pogingen om in Nijmegen opnieuw activiteiten van de grond te krijgen zijn
niet geslaagd. Omdat de afdeling een bredere regio beslaat dan de plaatsen Arnhem en Nijmegen,
lijkt ons de oude naam Arnhem en omstreken bij nader inzien toch een betere naam.

Agenda jaarvergadering Nivon afdeling Arnhem Nijmegen

1. opening, vaststellen agenda
2. mededelingen
3. landelijke ontwikkelingen, door Henk Schaaf
4. bespreking jaarverslag 2018
5. voorstel naamswijziging afdeling
6. toelichting financieel verslag 2018
7. bespreking verslag kascontrolecommissie; decharge penningmeester
8. benoemen nieuwe kascontrolecommissie
9. bestuurssamenstelling: voorstel tot herbenoeming van Henk Prevaes als penningmeester voor een 2e termijn van drie jaar
10. pauze
11. vooruitblik door de programmacommissie
12. toelichting op begroting 2019
13. huldiging jubilarissen
14. sluiting

Jaarverslag en verslag ledenvergadering

Het jaarverslag en financieel verslag kunt u hier vinden: Jaarverslag 2018 NIVON Arnhem.

Verslag jaarvergadering Nivon Arnhem 22 maart 2019.