ALLES WAT JE WILT WETEN OVER ONZE CURSUSSEN

Muziekgroep Samenspel 7AANMELDEN
Inschrijven voor onze cursussen, workshops, lezingen en excursies doe je door het inschrijfformulier cursussen in te vullen of door het aanmeldformulier in de programmagids in te vullen en in te leveren.
Tijdens het Open Huis in september kun je het formulier ook nog inleveren. De sluitingsdatum voor de (na-) jaarcursussen is circa 3 weken voor aanvang van de cursussen. Voor de overige activiteiten staat de uiterste aanmeldingsdatum bij de beschrijving van de activiteit.


PRIJZEN
Er zijn twee prijzen; een ledenprijs en een niet-ledenprijs. Om deel te nemen aan een activiteit hoef je dus geen lid te zijn. Leden van het NIVON en het Humanistisch Verbond Arnhem, betalen minder. Nivonleden hebben bovendien voorrang bij overtekening.

BETALING
Via de website
Na je aanmelding en ná beslissing van het Nivon of een activiteit doorgaat (o.a. voldoende aanmeldingen), ontvang je bericht over de betaling.
Via het formulier in de programmagids
Op het aanmeldingsformulier geef je de wijze van betaling aangeven; ónze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Bij bedragen boven de € 50,- kan, indien gewenst, de afschrijving in twee termijnen worden gedaan, zie formulier. Het bedrag wordt voor aanvang van de activiteit van je rekening afgeschreven.
Als je liever zelf het geld overmaakt moet het verschuldigde bedrag ook vóór de start van de activiteit op de rekening van het Nivon staan. Als dat niet het geval is, is deelname niet mogelijk.

CURSUSBEVESTIGING
Voor aanvang van de cursus krijg je bericht of je geplaatst bent. Dit kan zijn per mail of per brief, afhankelijk van het feit of het e-mailadres bij de administratie bekend is.

PLAATSING
Bij een teveel aan aanmeldingen, is de plaatsing als volgt:
1.         De leden die vorig jaar zijn uitgeloot voor eenzelfde cursus worden als eerste geplaatst
(zijn dit er meer dan het aantal beschikbare plaatsen dan wordt onder deze leden geloot.
2.        Leden (zijn dit er meer dan het aantal beschikbare plaatsen dan wordt onder deze leden geloot
3.        Niet-leden (zijn dit er meer dan het aantal beschikbare plaatsen dan wordt onder deze leden geloot)

Inschrijvers die zijn uitgeloot, nadat zij bericht hebben gehad, worden op een wachtlijst geplaatst. Voor activiteiten die later starten dan vier weken na het begin van het seizoen, is de plaatsing op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

ANNULEREN VAN EEN ACTIVITEIT
Bij onverhoopt te weinig aanmeldingen, behoudt Nivon-Arnhem zich het recht voor de activiteiten te annuleren. Je wordt daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

ANNULERING DEELNAME
Wanneer je hebt ingeschreven voor een activiteit, kun je jezelf tot uiterlijk drie weken voor aanvang schriftelijk bij cursussen@nivon-arnhem.nl afmelden. Hou dan rekening met € 10,- administratiekosten die in rekening worden gebracht. Meld je jezelf ná bovengenoemde termijn af, dan wordt 50% van de deelnemersprijs plus € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Na aanvang van de cursus is restitutie in principe niet meer mogelijk, tenzij dit een geval van overmacht betreft, dit ter beoordeling van het bestuur Nivon-Arnhem. Mocht er vervanging van de deelname mogelijk zijn, dan zijn slechts de administratiekosten verschuldigd.

AFWIJKENDE REGELINGEN
Voor excursies, reizen en wandelingen gelden daarnaast de door de Nivonraad vastgestelde (afwijkende) regels wat betreft inschrijving, betaling en annulering.

  • Bij inschrijving;
    De afdeling behoudt zich het recht voor om personen van wie naar haar mening de geestelijke of lichamelijke toestand het welslagen van de activiteit in gevaar brengt of zou kunnen brengen, van deelname uit te sluiten.
  • Een deelnemer is verplicht voor activiteiten in het buitenland een volledige dekking verschaffende reisverzekering af te sluiten. Ten minste gedekt moeten zijn: medische kosten, ongevallen en buitengewone kosten (met name reddingskosten). Bij activiteiten als skiën, kanoën en bergwandelen/klauteren is vaak een aanvullende verzekering verplicht. Is deze niet afgesloten, dan is deze persoon van deelname uitgesloten. De deelnemer is verantwoordelijk!
  • Bij betaling: Na aanmelding, zoals is aangegeven in de programmagids, website of in het Mededelingenblad, dient binnen twee weken een aanbetaling te zijn gedaan van 50% van de deelnemersprijs. Zes weken voor aanvang van de activiteit dient het gehele bedrag te zijn voldaan.
  • Bij annulering: Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot zes weken voor de aanvangsdatum is het annuleringsbedrag gelijk aan de aanbetaling. Bij annuleringen binnen zes weken voor aanvang is het bedrag gelijk aan de gehele deelnemersprijs. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u dit bedrag kunt reclameren.

AANSPRAKELIJKHEID
De afdeling is niet aansprakelijk voor schade en extra kosten, die het gevolg zijn van vertraging, pech onderweg, achterblijven door ziekte of ongeval van de deelnemers. Personen die afwijken van de regelingen ter uitvoering van het programma doen dit op eigen verantwoording en voor eigen rekening. Restituties ten gevolge van afwijking van het programma of anderszins kunnen slechts plaatsvinden voor zover en tot het bedrag dat de afdeling gerestitueerd krijgt. Bij annulering door de afdeling is de afdeling tot niets meer verplicht dan het terugbetalen van reeds gestorte deelnemersgelden. Als blijkt dat een deelnemer niet in het bezit is van de voor de activiteit benodigde documenten, is hij/zij aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit voortvloeien, voor zichzelf en voor de afdeling. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de afdeling van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer, als en zover de gevolgen en hinder en last hem/haar kan worden toegerekend. Dit geldt ook wanneer hinder of last een voortvloeisel is van ziekte of handicap welke wel bekend is bij de deelnemer voor aanvang van de activiteit en niet bekend en besproken is met de afdeling.

VOORBEHOUD PRIJZEN
De prijzen zijn berekend op basis van de gegevens die op het moment van samenstellen van het programma beschikbaar waren. Het bestuur behoudt zich het recht voor eventuele prijsverschillen door te berekenen. Dit zal steeds direct aan de deelnemers bekend worden gemaakt. De vermelde prijzen zijn per persoon. Bij groepsactiviteiten zijn de prijzen gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Mocht blijken dat het aantal deelnemers beneden dit minimum blijft, dan behoudt de afdeling zich het recht voor de prijs van de activiteit te verhogen, dan wel de activiteit te annuleren. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of waarin deze aanleiding geven voor twijfel, beslist het bestuur van de afdeling met wat algemeen als redelijk wordt beschouwd